do kasy suma: 0,00 zł
PL
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jest DECOLOVE Karolina Pytlakowska  z siedzibą w Poznaniu,  NIP 7791492025 (dalej zwana także: „DECOLOVE”). Dane osobowe zbierane przez DECOLOVE przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. DECOLOVE zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, pozyskiwane od Państwa, w tym za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronie naszego sklepu (m.in. imię, nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, a także nr NIP), są gromadzone i wykorzystywane przez nas - w zależności od sytuacji, w jakiej zostały nam udostępnione - w następujących celach:
   1. zawarcia i wykonania umowy (niezależnie od formy jej zawarcia) – w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umowy;
   2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych;
   3. ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń;
   4. marketingu produktów i usług własnych,
   5. tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w razie:
   1. wykonania umowy zawartej z Państwem lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy - jest ta umowa;
   2. wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – jest ten obowiązek prawny;
   3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 1. Dane osobowe nie są wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że uzyskamy od Państwa zgodę na przetwarzanie danych w innych celach, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.
 2. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzielenie zgody polega na oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptowali Państwo proponowane przetwarzanie danych osobowych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże należy mieć na względzie, że zaniechanie w tym zakresie może spowodować, że nie będziemy w stanie wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane.
 4. W oparciu o Państwa dane osobowe, nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 1. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe przekazujemy/ możemy przekazać odbiorom zajmującym się:

  1. serwisem systemów informatycznych i sprzętu komputerowego, z których korzystamy;
  2. świadczeniem nam usług doradczych, marketingowych, konsultacyjnych, audytowych, pomocy prawnej, podatkowej, rachunkowej,
  3. nabywaniem lub windykacją wierzytelności,
  4. świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich,
  5. upoważnionym do przetwarzania danych osobowych pracownikom lub współpracownikom.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania:

   1. zawarcia i wykonywania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
   2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas:
   3. przez czas wykonywania obowiązków;
   4. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe); lub
   5. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku;
   1. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
   2. w przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie Państwa zgody na określone sposoby wykorzystania danych, Państwa dane będą przetwarzane w okresie wskazanym przy uzyskaniu zgody, a w razie braku takiego wskazania – do czasu wycofania przez Państwa zgody.

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. żądania od nas dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym do uzyskania od nas kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;
 2. żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania danych osobowych;
 3. żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 RODO;
 4. żądania od nas ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 RODO;
 5. przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 RODO;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;
 7. odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym odwołanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: love@decolove.com .

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją uprawnień przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: Decolove Karolina Pytlakowska, ulica Macieja Rataja 84, 61-695 Poznań, PL lub na adres e-mail: love@decolove.com .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium