Szukaj

REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO

Organizatorem i Prowadzącym Konkurs (dalej: Konkurs) jest Decolove Karolina Pytlakowska, z siedzibą przy ul.Macieja Rataja 84, 61-695 Poznań, NIP 7791492025, REGON 301957334.

 1. Konkurs prowadzony jest na fanpage Decolove w aplikacji Instagram w okresie 22.01.202 1r. do 23.02.2021r. do godziny 23:59:59.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie firmy. Można go nieodpłatnie utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci urządzenia elektronicznego.
 3. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba powyżej 13 roku życia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) (dalej: Uczestnik).
 4. Warunki i zasady udziału w Konkursie: 
  a) Udostępnienie na swoim story zdjęcia z zaręczyn lub dłoni z pierścionkiem zaręczynowym i otagowanie @decolove_atelier, @sellektor_fashion oraz #lovedecolove
  b) Zaobserwowanie profilu Decolove i Sellektor.
  c) Skomentowanie posta konkursowego oraz oznaczenie przyjaciółki, która zaręczyła się i planuje ślub 
 5. Komisja Konkursowa złożona z pracowników organizatora wyłoni i nagrodzi najciekawszy i najbardziej inspirujący komentarz.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 26.02.2020 r. pod postem konkursowym.
 7. Nagrodą główną w konkursie są bony o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) do wykorzystania na zakupy w Decolove oraz w sklepie Answear (adres sklepu: https://www.sellektor.com/)
 8. Nagroda zostanie wydana przez Decolove do Uczestnika w terminie 14 dni. Warunkiem wydania nagrody jest otrzymanie od osoby nagrodzonej informacji o adresie wysyłki.
 9. Bon jest ważny przez 14 dni od daty wysłania bonu drogą mailową przez Sellektor Sp. z o.o.
 10. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać adres do wysyłki w wiadomości prywatnej na FB lub na adres love@decolove.com w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 11. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 12. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach marketingowych związanych z Konkursem oraz na przetwarzanie innych danych osobowych (m.in. imię, nazwisko) niezbędnych przy realizacji Konkursu.
 13. Usługa warsztatów ze stylistą będzie wykonana na terenie Poznania. Organizator zapewni zwrot kosztów dojazdu oraz nocleg zwycięzcy konkursu.
 14. Reklamacje dotyczące Konkursów można zgłaszać pisemnie na adres: Decolove Karolina Pytlakowska, z siedzibą przy ul.Macieja Rataja 84, 61-695 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: love@decolove.com z dopiskiem w temacie wiadomości „Decolove&Sellektor”. Reklamacje można zgłaszać w okresie trwania Konkursu oraz w okresie 30 dni od ogłoszenia jego wyników na Instagramie Decolove.
 15. Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 16. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.
 17. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Konkursami mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Udział w Konkursie równoznaczny jest z akceptacją zasad Regulaminu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Konkursu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od następnego dnia od jej ustanowienia.
 19. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 20. W kwestiach nieokreślonych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w tym Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2002.141.1176, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.).


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów